BENx4allWiki:Algemeen voorbehoud

Uit BENx4allWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Afwijzing aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze Wiki kunnen geen rechten worden ontleend. BENx4all vertrouwt er op dat de gebruikers van deze Wiki met grote zorgvuldigheid te werk gaan. Het maken van fouten is echter menselijk. BENx4all kan daarom geen garantie geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op deze site en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de informatie.

Voorwaarden

De gebruiker van deze site zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden. Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met enige toepasselijke wettelijke bepaling.

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken zoals onder andere teksten, foto's en muziek van anderen is toestemming nodig van de rechthebbenden. Uiteraard mag je via deze site materiaal verspreiden en gebruiken waarvoor je deze toestemming hebt verkregen of waarvan je zelf rechthebbende bent. Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk om hierop te letten.

Mocht er ondanks het voorgaande inbreuk worden gemaakt op je rechten, dan kan je het melden aan het BENx4all: Contact